§1 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji tworzonej przez Medikar zwany dalej ,,Programem’’, którego regulamin dostępny jest na www.medikar.pl.

§2 Cel oraz nazwa podmiotu organizującego Promocję

 1. Organizatorem Programu jest MEDIKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sieleckiej 22, 00-738 Warszawa, NIP 526-27-91-123 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000447016, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Programu jest promocja usług Organizatora.
 3. Czas obowiązywania oferty ograniczony czasowo – informacja na ulotce promocyjnej.
 4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Programem objęte są wszyscy klienci Medikar i sympatycy.
 6. Udział w Programie jest dobrowolny.

§3 Warunki Uczestnictwa w Programie

MEDIKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Tel. (22) 880 91 37 ul. Sielecka 22, 880 91 33 00-738 Warszawa Fax. (22) 851 97 44 NIP: 526-27-91-123 www.medikar.pl

 1. Uczestnicy Programu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację Regulaminu.
 2. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne (Uczestnicy), i spełniają warunki:
  a. zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b. są konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem otrzymania rabatu na usługi medyczne jest:
  a. zarejestrowanie wizyty w Medikar pod nr telefonu 22 880 91 37 i bezpośredni kontakt z Recepcją Medikar,
  b. dokonają opłaty zgodnie z cennikiem promocji umieszczonym na stronie www.medikar.pl
  c. liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zapisów.
 4. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do promocji na osoby trzecie.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik spełnił wszystkie warunki do otrzymania rabatu na usługi medyczne zawarte w Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z rabatowaniem usługi medycznej do czasu ich wyjaśnienia.
 6. Uczestnicy korzystają z usług MEDIKAR na własną odpowiedzialność. MEDIKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Tel. (22) 880 91 37 ul. Sielecka 22 880 91 33 00-738 Warszawa Fax. (22) 851 97 44 NIP: 526-27-91-123 www.medikar.pl
 7. Pacjent ma prawo korzystać na własne życzenie z zabiegów typu pilates i zdrowy kręgosłup, terapii indywidualnej z terapeutą, masaży leczniczych oraz zabiegów fali uderzeniowej, ale w przypadku braku konsultacji lekarskiej kwalifikującej do tego rodzaju terapii Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, które może być związane z niedostosowaniem formy terapii do stanu zdrowia pacjenta (na skutek nie przekazania przez pacjenta istotnych danych medycznych lub na skutek ujawnienia niezdiagnozowanego wcześniej schorzenia.)
 8. Medikar nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 9. MEDIKAR nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Okrycia wierzchnie oraz obuwie prosimy wnosić do szatni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.

§4 Rabat na usługi

 1. Rabatem dla Uczestników są niższe opłaty na usługi medyczne świadczone przez Organizatora:
  a. ceny są ustalane przez Organizatora, są dostępne w Medikar na ulotce, w rejestracji oraz na stronie http://medikar.pl/pl,index,zakres_uslug,promocje
  b. ceny są ustalone na czas obowiązywania promocji i nie podlegają negocjacją,
  c. promocje się nie łączą.
  d. Rezygnacja z wykupionego pakietu przed wykorzystaniem wszystkich zabiegów powoduje konieczność policzenia zabiegów wg obowiązującego cennika.
 2. Organizator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Programie
  z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i ewentualne szkody z tego wynikłe. MEDIKAR
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Tel. (22) 880 91 37 ul. Sielecka 22 880 91 33
  00-738 Warszawa Fax. (22) 851 97 44 NIP: 526-27-91-123 www.medikar.pl

§5 Reklamacje

 1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika pisemnie, poprzez list wysłany na adres korespondencyjny Organizatora lub adres e-mail uwagi@medikar.pl.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.medikar.pl.
 2. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowo – promocyjnych, mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.
 4. Wprowadzane zmiany w Regulaminie oraz załącznikach dostępne będą w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.medikar.pl.