MEDIKAR
– Centrum Leczenia Narządu Ruchu

+48 (22) 880 91 37 +48 (22) 880 91 33 +48 (22) 880 90 01 recepcja@medikar.pl ul. Sielecka 22, Warszawa


MEDIKAR
– Mokotowskie Centrum Osteoporozy

+48 (22) 490 45 31 rejestracjamco@medikar.pl ul. Puławska 120/124, Warszawa


Stomatologia

+ 48 (22) 428 13 54


Punkt Pobrań Krwi

+48 (22) 490 45 31

Regulamin

Każdy Uczestnik zajęć w MEDIKAR zobowiązany jest do:

 1. Zapoznania się i przestrzegania regulaminu MEDIKAR.
 2. Zachowania czystości oraz ciszy na terenie całego obiektu.

Grupy karnetowane

 1. Udział w zajęciach grup karnetowanych MEDIKAR można rozpocząć w dowolnym momencie.
 2. Grupa osób na ćwiczeniach ogólnokondycyjnych może liczyć maksymalnie 9 osób (lista główna). Wpisanie Uczestnika na listę rezerwową nie gwarantuje udziału w zajęciach. Zapewnie jedynie pierwszeństwo udziału w przypadku rezygnacji Uczestnika zapisanego na liście głównej.
 3. W zajęciach mogą brać udział Panie i Panowie w wieku od 15 roku życia.
 4. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy drogą telefoniczną, e-mailem lub osobiście w recepcji Przychodni.
 5. Miejsce na zajęciach jest zarezerwowane w momencie uiszczenia opłaty za jednorazowe wejście lub karnet.
 6. Płatności dokonuje się na rejestracji medycznej przed zajęciami, do godziny 21.00. W przypadku braku opłaty nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 7. Przy płatności należy zadeklarować dni w jakich będzie się brało udział w zajęciach. Brak deklaracji lub wcześniejszych zapisów jest jednoznaczne z rezygnacją w danym dniu z zajęć. Czas realizacji karnetów do 3 miesięcy od daty kupna, w godzinach wyznaczonych przez instruktora.
 8. Karnet uprawnia do udziału zarówno w zajęciach Pilates jak i Zdrowego kręgosłupa
 9. Bezpłatny udział w zajęciach mają osoby posiadające kartę FitProfit, pakiety OK System – zgodnie z obowiązującymi umowami między Medikar a firmami wydającymi kartę. Wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne udziału w zajęciach i dokonanie opłaty 24h przed rozpoczęciem zajęć. 15 min. przed zajęciami należy dokonać wcześniejszego potwierdzenia wizyty w przypadku OK SYSTEM za pomocą SMS-a. Osoby posiadające karty OK System mają prawo do udziału w obydwu typach zajęć zgodnie z obowiązującą umową między Medikar a OK System.
 10. Zajęcia odbywają się zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.medikar.pl. Zajęcia nie odbywają się w soboty, niedziele i święta.
 11. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Konieczne jest przyniesienie zaświadczenia lekarskiego.
 12. Uczestnik ma prawo do odwołania swojego udziału w zajęciach. Nieobecność należy zgłosić w rejestracji lub u prowadzącego zajęcia. Jeżeli odwołanie obecności nastąpi do godziny 12:00 w dniu odwoływanych zajęć, Uczestnik ma prawo do wykorzystania obecności w innym terminie. Jeżeli Uczestnik zgłosi nieobecność po godzinie 12:00 w dniu odwoływanych zajęć lub nie zgłosi nieobecności i nie weźmie udziału w zajęciach, ponosi standardową opłatę za udział w zajęciach. Wyjątek stanowią nieprzewidziane, nieszczęśliwe okoliczności losowe uniemożliwiające udział w zajęciach i/lub ich wcześniejsze odwołanie.
 13. Jeżeli na zajęcia w danym dniu zapisze się nie więcej niż 3 osoby, prowadzący zajęcia pozostawia sobie prawo do odwołania zajęć w tym dniu. Prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformowania uczestników o odwołaniu zajęć najpóźniej do godziny 12:00 w dniu odwoływanych zajęć.

Karnety

 1. Karnety są stałe
  Zajęcia ogólnokondycyjne (Pilates i Zdrowy kręgosłup) wejście jednorazowe – 55 min. 33 zł Zajęcia ogólnokondycyjne (Pilates i Zdrowy kręgosłup) karnet 4 wejść po 55 min. 110 zł Zajęcia ogólnokondycyjne (Pilates i Zdrowy kręgosłup) karnet 8 wejść po 55 min. 190 zł
 2. Zniżki – 10% przysługują studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji uprawniającej do ulgi. Zniżka obowiązuje na pojedyncze zajęcia. Nie obowiązuje w pakietach.

Opłaty

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach ogólnokondycyjnych (Pilates i Zdrowy kręgosłup) zobowiązane są wcześniej zapisać się w rejestracji, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona do 9 osób.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest przed zajęciami ogólnokondycyjnych (Pilates i Zdrowy kręgosłup) odebrać kartę komercyjną w rejestracji w celu weryfikacji opłaty za zajęcia.
 3. Nie ma możliwości brania udziału w zajęciach ogólnokondycyjnych (Pilates i Zdrowy kręgosłup) bez uprzedniego uiszczenia opłaty za ćwiczenia.
 4. Opłatę za zajęcia należy uiścić w rejestracji do godziny 21.00. Po godzinie 21.00 branie udziału w zajęciach bez dokonania wpłaty będzie niemożliwe.
 5. W wypadku rezygnacji z zajęć po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana, chyba że przyczyną rezygnacji jest ujawnienie się zdrowotnych przeciwwskazań do w zajęciach ogólnokondycyjnych (Pilates i Zdrowy kręgosłup) .
 6. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 3 miesiące od daty wykupienia.
 7. Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy MEDIKAR do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

Zalecenia dla ćwiczących

 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Kobiety w czasie ciąży proszone są o obowiązkowe powiadomienie o tym fakcie prowadzącego. Zaleca się, aby kobiety w trakcie menstruacji również powiadomiły o tym prowadzącego. Pacjent ma prawo korzystać na własne życzenie z ćwiczeń ogólnokondycyjnych (Pilates i Zdrowy kręgosłup), ale w przypadku braku konsultacji lekarskiej kwalifikującej do tego rodzaju terapii, Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia Pacjenta, które może być związane z niedostosowaniem formy terapii do stanu zdrowia Pacjenta (na skutek nie przekazania przez Pacjenta istotnych danych medycznych lub na skutek ujawnienia niezdiagnozowanego wcześniej schorzenia).
 2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 2 godz. po małym.
 3. Na zajęciach ogólnokondycyjnych (Pilates i Zdrowy kręgosłup) ćwiczy się w zmienionym obuwiu sportowym, w skarpetkach, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 4. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 5. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem. Jeżeli spóźnienie przekroczy 10 minut instruktor ma prawo odmówić wejścia na zajęcia osobie spóźnionej -jest to podyktowane dbałością o zdrowie klienta i komfortem współćwiczących.
 6. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny i pozostawić w szatni.
 7. W trakcie zajęć nie powinno się rozmawiać.
 8. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 9. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 10. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 11. Osoby z chorobami skórnymi (otwartymi ranami) zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 12. Po zajęciach sprzęt oraz wykorzystywane pomoce powinny zostać odłożone na właściwe miejsce.
 13. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy korzystają z usług MEDIKAR na własną odpowiedzialność.
 2. MEDIKAR nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Okrycia wierzchnie oraz obuwie prosimy wnosić do szatni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące pracy MEDIKAR mogą być składane pisemnie w recepcji lub wysyłane pocztą elektroniczną.
 4. Medikar nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

Formularz kontaktowy

Zostaw kontakt do siebie, a nasz specjalista oddzwoni, najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Formularz kontaktowy